مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

افتتاح مرکز نوآوری و رشد در دانشگاه پیام نور ساری

افتتاح مرکز نوآوری و رشد در دانشگاه پیام نور ساری

مرکز نوآوری و مرکز رشد دانشگاه پیام نور مرکز ساری با حضور دکتر زما ...
تاریخ انتشار:11:19:28 1397/5/27
کارگاه آموزشی تکنیک های تامین مالی برای شرکت های نوپا

کارگاه آموزشی تکنیک های تامین مالی برای شرکت های نوپا

کارگاه آموزشی تکنیک های تامین مالی ب ...
تاریخ انتشار:8:11:42 1397/5/24
دوره آموزشی توانمندسازی واحدهای فناور

دوره آموزشی توانمندسازی واحدهای فناور

دومین دوره آموزشی توانمند سازی هسته ها، واحدهای جذب شده در تاریخ 9 ...
تاریخ انتشار:8:1:48 1397/5/24