مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
جذب ده هسته و واحد فناور در دو ماه نخست سال 1401

جذب ده هسته و واحد فناور در دو ماه نخست سال 1401