مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
دوازدهمین جلسه داوری جذب و پذیرش در سال 1400

دوازدهمین جلسه داوری جذب و پذیرش در سال 1400