مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

نام مدیر :

جناب آقای دکتر مجید الیاسی

سمت :

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری

رزومه:نام نماینده پارک در مرکز:

آقای کمیل نعمت زادهنام کارشناس:

آقای کمیل نعمت زاده