مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
یکصدو سی و نهمین کمیسیون جذب واحدهای فناور پارک علم و فناوری مازندران
» تاریخ انتشار: 11:19:50 1396/10/27
یکصدو سی و نهمین کمیسیون جذب واحدهای فناور پارک علم و فناوری مازندران

» تصاویر بیشتر :