مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » رویداد
چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت مسابقه ملی ایده بازار دریایی
» تاریخ انتشار: 1397/5/9
ایده های مطرح شده باید دارای ویژگی های شاخص زیر باشند:
 ایده های مطرح شده باید در راستای توسعه و رونق صنعت دریایی داخلی باشند .
 ایده مشابه ای در داخل کشور مانند آن قبلا ارائه نشده باشد .
 ایده مطرح شده باید دارای طرح توجیه اقتصادی مناسبی باشد .
 ایده های مرتبط با اشتغال زایی و محرومیت زدایی در اولویت انتخاب هستند .
 ایده های با فناوری بالا و خدمات نوین دارای امتیاز مثبت هستند .
 ایده های دارای طراحی مفهومی یا تولید نمونه اولیه دارای امتیاز ویژه می باشند.
فرم ارائه ایده ها که سایت جشنواره به آدرس www.irandarya.com و یا کانال تلگرام marinestartup@ قرار داده شده
است، تکمیل و از طریق ایمیل idea@ irandarya.com به دبیرخانه مسابقات ارسال شوند.